Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dnevnik

27. februar 2024
DVIG TOČKE

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Prosili bi vas za pojasnilo, kako komentirate ta dvig in ali ocenjujete, da je potreben in upravičen? 

Sprememba vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanj je skladna s 116. členom Stanovanjskega zakona SZ-1 in pomeni uskladitev z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada RS. Sprememba vrednosti točke posledično pomeni dvig neprofitnih najemnin s 1. 4. 2024 za 4,2 odstotka.  Za lastnike neprofitnih najemnih stanovanj sprememba prinaša nekaj več sredstev za vzdrževanje in upravljanje najemnih stanovanj in ohranjanje oz. izboljšanje bivanjskih razmer najemnikov.

Kako ocenjujete, da bo vplival na plačilno sposobnost najemnikov? 

Vsako povišanje najemnin vpliva na sposobnosti plačevanja s strani najemnikov, zlasti pri najemnikih z nižjimi dohodkih, kjer pa se že sedaj pretežni del najemnine pokriva s subvencijami.

Glede na neprofitni stanovanjski fond, ki ga upravljate – kakšne finančne učinke bo v vašem primeru imel dvig točke? 

Nova vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja bo prinesla nekaj pozitivnih finančnih učinkov v našem neprofitnem stanovanjskem fondu. S povečanimi prihodki bomo lahko bolje financirali vzdrževanje in izboljšave stanovanjskih enot ter zagotavljali boljše storitve za naše najemnike. Hkrati pa bomo še naprej zagotavljali dostopna stanovanja, kar je osrednji cilj Stanovanjskega sklada RS. Pri 3.500 javnih najemnih stanovanjih, ki jih Stanovanjski sklad oddaja z neprofitno najemnino, to konkretno pomeni približno 38.000 evrov več najemnin mesečno.

Ali lahko zaradi boljšega in bolj nazornega razumevanja na konkretnem(ih) primeru(ih) ponazorite, kaj ta dvig točke pomeni v praksi – torej pri konkretni višini najemnine, saj običajni državljani niso nujno seznanjeni z načinom izračuna?  

Neprofitna najemnina se obračunava skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21 v nadaljevanju: uredba). Način izračuna najemnine določa 2. člen uredbe. Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ki se izračuna v skladu z enačbo, določeno z zakonom, ki ureja stanovanjska najemna razmerja (116. člen Stanovanjskega zakona; Uradni list RS, št. 69/0318/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/0862/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/1140/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/1759/19189/20 – ZFRO, 90/2118/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US).

Mesečna neprofitna najemnina = vrednost stanovanja x letna stopnja najemnine / 12 mesecev.

Vrednost stanovanja se izračuna po naslednji enačbi:

Vrednost stanovanja = število točk × vrednost točke × uporabna stanovanjska površina × vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor) × vpliv lokacije stanovanja.

Najvišja letna stopnja najemnine po 4. členu uredbe je 4,68 %.

Primer izračuna neprofitne najemnine za stanovanje v Ljubljani na poljubno izbrani lokaciji:

Vrednost stanovanja = 362 x 3,50 EUR x 72,40 x 0,966 x 1,15 = 101.903,7 EUR.

Neprofitna najemnina: 101.903,7 x 4,68 % / 12= 397,42 EUR.

Od 1.4.2024 bo znašala mesečna neprofitna najemnina: 414,46 EUR (vrednost točke 3,65 EUR).

Koliko vaših neprofitnih najemnikov oz. kolikšen delež je upravičen tudi do subvencije neprofitne najemnine in koliko ta v povprečju znaša? 

SSRS ne razpolaga s podatkom koliko neprofitnih najemnikov prejema subvencijo najemnine, saj v imenu SSRS za neprofitna najemna stanovanja obračunava in izterjuje najemnino pooblaščeni upravnik stanovanja, ki je tudi prejemnik izplačila subvencije neprofitne najemnine s strani občin.

Koliko pa znaša povprečna višina neprofitne najemnine?

Na višino neprofitne najemnine vplivajo vsi elementi izračuna, ki so predstavljeni v enem od predhodnih odgovorov. Glede na fond neprofitnih najemnih stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada RS je povprečna neprofitna najemnina mesečno 244 evra. Zaradi spremembe vrednosti točke za ugotavljanje vrednosti stanovanja, bo povprečna neprofitna najemnina s 1. 4. 2024 v najemnih stanovanjih Stanovanjskega sklada RS znašala 254 evra mesečno.

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE