Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Finance

04. oktober 2023
DOLGI MOST IN NAČRTI

 

Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vaša vprašanja:

1.Po naših informacijah za dokončan objekt republiškega stanovanjskega sklada na Dolgem mostu še ni objavljenega razpisa za oddajo stanovanj, razlog naj bi bil usklajevanje pri načinu najemnine in čakanje na dokapitalizacijo s strani vlade. So naše informacije točne?

Odgovor je podan pri vprašanjih 8. in 9.

 2. Po naših informacijah je bila pred začetkom investicije predvidena stroškovna najemnina, sprememba vladne politike pa določa, da se najemnina spremeni v neprofitno pri vseh javnih najemnih stanovanjih. So naše informacije točne?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za pojasnjevanje sprememb, ki jih načrtuje ali pripravlja Vlada RS.  Za najemnine, ki bodo financirane z javnim financiranjem stanovanjske gradnje – sredstvi iz proračuna RS, se po nam razpoložljivih informacijah načrtuje ohranitev naziva neprofitna najemnina, kot je opredeljena v Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih, saj je ta izraz skozi desetletja že uveljavljen in prepoznaven tako med ponudniki kot najemniki, ter opredeljen v številnih predpisih, ki bi jih sicer bilo potrebno prilagajati in spreminjati ter dopolnjevati. Vsekakor pa menimo, da bi bilo ob morebitni prenovi zakonodaje zagotoviti, da tudi neprofitna najemnina omogoči ustrezno višino, ki bo javnim lastnikom stanovanj nudila ustrezno višino za gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem ter omogočala stabilno delovanje ponudnikov stanovanj in da bodo najemnine še vedno dostopne uporabnikom, s čim manjšo potrebo po državnem ali lokalnem subvencioniranju. Ravno tako je pomembno, da višina najemnine stimulira javne ponudnike stanovanj k ohranjanju kakovosti in obsega njihovega delovanja in da sploh omogoča delovanje tistih javnih ponudnikov, katerim je to edini ali bistveni vir financiranja poslovanja. Osnovni pogoj za dosego tega cilja pa je stabilno in predvidljivo urejeno javno financiranje stanovanjske gradnje, k ureditvi katerega se je Vlada RS ob nastopu mandata zavezala, saj to vpliva tudi na pogoje poslovanja javnih ponudnikov, njihove pogoje zadolževanja za izvajanja projektov in načrtovanje ter udejanjanje zastavljenih ciljev v prihodnosti.

Oblikovanje najemnine je odvisno od tega za katero vrsto najemnih stanovanj po stanovanjskem zakonu gre in iz katerih finančnih virov so bila pridobljena sredstva za njihovo izgradnjo ter oddajo. Z oddajo stanovanj po najemnini, ki ni neprofitna, lahko Stanovanjski sklad RS zagotavlja financiranje in sredstva za reševanje splošne stanovanje problematike, ki med drugim vključuje tudi zagotavljanje javnih neprofitnih stanovanj. Pri tem že Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 izrecno potrjuje, da višina neprofitne najemnine ne pokriva vseh stroškov in ne zagotavlja interesa za pridobivanje novih neprofitnih stanovanj. Vsekakor pa je želja te Vlade RS, da bi se javno financiranje stanovanjske gradnje uredilo na ta način, da bi se zagotovilo stabilno javno financiranje. Da bi se število projektov Stanovanjskega sklada RS, kjer je oddaja stanovanj mogoča po neprofitni najemnini povečalo, je država že v letu 2023 zagotovila dokapitalizacijo v višini 25,5 %, dokapitalizacije pa se po nam dostopnih informacijah načrtujejo tudi za prihodnja leta. Stanovanjski sklad RS bo sredstva vključil v svoje mehanizme poslovanja, s katerimi zagotavlja povečanje števila najemnih stanovanj v svoji lasti in v lasti lokalnih skupnosti, njihovih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij.

 3. Po naših informacijah ste dobili dokapitalizacijo v višini 25,5 milijona evrov. Kdaj ste prejeli ta sredstva?

Sredstva za dokapitalizacijo je Stanovanjski sklad RS prejel 12. 9. 2023 v višini 25,5 milijona evrov.

4. Po naših informacijah bo 15,5 milijona evrov namenjenih kreditiranju občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Je naša informacija točna?

5. Po naših informacijah je deset milijonov evrov namenjeno sofinanciranju investicije na dolgem mostu in drugim projektom gradnje javnih najemnih stanovanj republiškega stanovanjskega sklada. Je ta informacija točna?

6. Koliko teh sredstev je predvidenih za investicijo v gradnjo javnih najemnih stanovanj na Dolgem mostu v Ljubljani?

7. Katere druge investicije boste še sofinancirali iz tega naslova? Koliko bo znašala vsota za posamezni projekt?

Odgovor na 4., 5., 6. in 7. vprašanje:

Namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, sta se septembra 2023 povečala z izplačilom sredstev v višini 25.500.000,00 evrov za doseganje ciljev stanovanjske politike, ki so opredeljeni v ReNSP15-25, saj Sklad nima na voljo sistemskih virov financiranja in ne le zaradi bodočega kreditiranja občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Sklad pretežni del virov za svoje delovanje pridobi iz prihodkov, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem sklada in iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. Poslovanje Sklada in uresničevanje razvojnih ciljev na stanovanjskem področju je ravno zaradi pomanjkanja ustreznega javnega financiranja omejeno in oteženo. Dokapitalizacija sledi ugotovitvam Računskega sodišča RS, ki je v reviziji poslovanja Sklada nedavno opozorilo, da je sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa dolžna zagotoviti država, vendar doslej vlade niso pristopile k pripravi rešitev za vzpostavitev sistemskega vira financiranja ReNSP15-25. Sredstva dokapitalizacije iz septembra 2023 bodo namenjena za projekte Stanovanjskega sklada RS iz naslova sodelovanja z občinami, lokalnimi stanovanjskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami ter za projekte zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v lastni izvedbi Sklada skladno z vsakokratnimi Poslovnimi in finančnimi načrti Sklada ter Poslovno politiko Sklada za obdobje 2021-2025. Podrobna razdelitev še ni poznana.

8. Po naših informacijah republiški stanovanjski sklad pripravlja pogoje za razpis za oddajo 40 stanovanj na Dolgem mostu. V kateri fazi je priprava razpisa?

9. Dokumentacijo in pogoje za razpis oddaje stanovanj mora potrditi nadzorni svet. Kdaj se bo sestal?

10. Kdaj predvidevate, da boste objavili razpis za 40 stanovanj na Dolgem mostu?

11. Kdaj predvidevate, da boste izbrali najemnike?

12. Kakšna bo mesečna najemnina v stanovanjih na Dolgem mostu v evrih na kvadratni meter? Kaj pa najemnina za parkirno mesto?

13. Kdaj predvidevate, da se bodo lahko najemniki vselili v ta stanovanja?

Odgovor na 8., 9., 10., 11., 12. in 13. vprašanje:

Trenutno še potekajo interni postopki priprave kakšen bo način oddaje stanovanj, za kateri namen bodo namenjena, ali bodo stanovanja uvrščena v obstoječ javni razpis Sklada za oddajo stanovanj po Sloveniji, kdo bodo upravičenci, trajanje najema, višina najemnine za stanovanje in parkirno mesto, in podobno. Vsi podatki o pričetku oddaje predmetnih stanovanj, razpisnih pogojih, višini najemnine, izboru najemnikov in vsa potrebna dokumentacija bodo kot običajno objavljeni preko naše spletne strani. Vselitev izbranih najemnikov bo odvisna predvsem od števila prejetih vlog, postopkov preverjanja, načina izbora ter izvedbe vseh potrebnih postopkov razpisa.

14. Prvega septembra ste nam v odgovoru tudi obrazložili, da morate upoštevati možnosti izjemne namestitve v sklopu izvajanja ukrepov za omilitev posledic poplav iz avgusta 2023 po sprejetem ZIUOPZP. Ali lahko te izjemne namestitve kakorkoli podaljšajo roke za objavo razpisa za oddajo stanovanj?

Trenutno še ni znano ali bodo predmetna stanovanja namenjena za izvajanje nalog Sklada po ZIUOPZP. O pričetku oddaje predmetnih stanovanj za en ali drug namen bomo javnost obvestili kot običajno preko naše spletne strani www.ssrs.si.

15. Ali lahko stanovanjski sklad objavi razpis in izbere najemnike kljub temu, da obstaja ta zakonska določba o izjemnih namestitvah?

Stanovanjski sklad RS izvaja kljub sprejetju ZIUOPZP vse svoje dejavnosti in naloge po zakonodaji, resolucijah, programih in ima še vedno odprte različne javne razpise in pozive za dodelitev stanovanj v najem.  Sklad prav tako izvaja oddajo stanovanj po ZIUOPZP, glede na potrebe prizadetih ter upoštevajoč razpoložljiva sredstva, iz lastnega fonda Sklada. Lahko se vključi tudi stanovanja drugih pravnih oseb javnega prava katerih ustanovitelj je država.

 16. Katere projekte trenutno razvija republiški stanovanjski sklad?

V sklopu lastnih investicij Sklad trenutno razvija naslednje projekte: Nova Dolinska v Kopru, Podbreznik Novo mesto, Jesenice, Ob Savi Kranj, Lukovica, Lendava, Glince Podutik v Ljubljani in Novo Pobrežje Maribor, za zagotovitev skupaj cca 1.500 javnih najemnih stanovanj, v naslednjih 5 letih. Projekti so v različnih fazah razvoja: prostorsko načrtovanje, projektiranje, pridobivanje gradbenega dovoljenja, gradnja.

17. V kateri fazi razvoja so ti projekti?

Odgovor pri vprašanju št. 16.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR