Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Finance

13. november 2023
KRANJ

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

V financah smo pisali, da stanovanjski sklad pripravlja gradnjo šestih objektov z 240 stanovanji. Ali ta podatek še drži oziroma kakšne so spremembe?

Kranju je predvidena gradnja okoli 265 stanovanjskih enot v 11 objektih.

Vendar razvoj projekta zadržuje gradnja infrastrukture, kar mora zagotoviti Mestna občina Kranj. Za kakšno infrastrukturo gre?

Občina mora zgraditi komunalno in prometno infrastrukturo, kar vključuje: razširitev savske ceste, kanalizacija, vodovod, izgradnja novega mostu čez Savo. Območje je na cestno mrežo Kranja navezano preko Savske ceste, ki od križišča pri bivši tovarni Ikos poteka med strmo brežino pobočja in pozidanim območjem bivše tovarne Inteks. Pri tovarni Zvezda cesta ostro zavije proti reki Savi in jo prečka z ozkim mostom (širina 3 m). Savska cesta se po prečkanju mostu v križišču Planika priključi na cesto na desnem bregu Save. Na Savsko cesto se na obravnavanem območju s severa priključuje še lokalna cesta s smeri Čirč, po kateri je dovoljen promet le za stanovalce. Obstoječe stanje prometnih površin Savske ceste je neustrezno, tako za obstoječe kot tudi za predvidene obremenitve. Most čez Savo omogoča samo enosmerni promet za manjša vozila. Zaradi premajhne nosilnosti mostu je dovoljeno na mostu istočasno samo po eno vozilo. Hodniki za pešce niso urejeni. Most je tudi prenizek in ga ob visokih vodah ogrožajo naplavine reke Save. Odsek Savske ceste se zato od križišča pri bivši tovarni Ikos do križišča Planika rekonstruira skladno s projektom rekonstrukcije Savske ceste v Kranju od križišča s Smledniško cesto do Savske. Na območju gradnje bosta na obeh straneh ceste urejeni postajališči za javni avtobusni promet. Območje gradnje se bo na Savsko cesto priključevalo preko preurejenega obstoječega priključka in novega priključka, ki bo glavni dostop v stanovanjsko sosesko.

V kateri fazi je po vaših informacijah gradnja te infrastrukture in kdaj bi lahko bila končana?

Trenutno se izvajajo oporni zidovi za razširitev Savske ceste. Za podatek o tem kdaj bo zgrajena vsa infrastruktura se morate obrniti na občino.

Ja končanje te infrastrukture tudi pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja?

Projekt je predviden v dveh etapah, zato so tudi pogoji za posamezno fazo različni. Pogoji so naslednji:

  1. Etapa

Gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb 1. etape, s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb 1. etape, za odstranitev obstoječega mostu čez Savo, za izvedbo protipoplavnega nasipa in za 1. etapo rekonstrukcije Savske ceste, se mora pridobivati sočasno.

Pred pričetkom gradnje stavb 1. etape je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in izvesti protipoplavni nasip.

Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb 1. etape mora biti:

– izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko),

– izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN,

– zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanje stavb 1. etape.

2. Etapa

Do pridobitve gradbenega dovoljenja stavb 2. etape mora biti:

– izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,

– izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi do navezave na predvideno omrežje,

– izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,

– izvedena vsa pripadajoča javna komunalna in energetska infrastruktura, ki poteka izven GM FE2 in FE3.

Gradnja v 2. etapi se izvede po izvedbi 1. etape.

V kateri fazi je razvoj projekta stanovanjskega sklada?

Stanovanjski sklad RS je zaključil projektiranje faze IDZ (poteka izbor variant), v pripravi je tudi PIZ (predinvesticijska zasnova).

Kdaj bi lahko po vaših ocenah pridobili gradbeno dovoljenje in kdaj bi lahko bila soseska zgrajena?

Pridobitev gradbenega dovoljenja se predvideva v začetku leta 2024 (za 1. etapo), soseska bi bila lahko zgrajena do konca leta 2026 (s predpogojem, da bo zgrajena komunalna infrastruktura).

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR