Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Tarča

03. januar 2024
INFORMACIJE

 

Spoštovani,

vezano na vaše zaprosilo vam podajamo odgovore:

– Koliko je stalo celotno načrtovanje, izgradnja itd. — se pravi postavitev soseske Novo Brdo s 498 stanovanji? Koliko potem strošek izgradnje znaša na posamezno stanovanjsko enoto?

Končna investicijska vrednost projekta Novo Brdo je  80,66 mio EUR vključno z DDV. V vrednosti so upoštevani stroški zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, opreme vključno z nepredvidenimi deli ter stroške financiranja, kot to zahteva veljavna zakonodaja oz. bančna metodologija za izračun investicij.

Tako je vrednost stanovanjske enote okvirno 162.000,00 EUR z DDV, kar vključuje 1 ali 2 parkirni mesti v garaži objektov odvisno od velikosti stanovanjske enote ter upošteva tudi pripadajoč strošek za delež na skupnih delih v večstanovanjski stavbi.

– Koliko je stala celotna postavitev 40 novih stanovanja na Dolgem mostu, koliko na enoto?

Končna investicijska vrednost projekta Dolgi most je 7,86 mio EUR vključno z DDV. V vrednosti so upoštevani stroški zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, opreme vključno z nepredvidenimi deli in vplivi podražitev v gradbeništvu, ter stroške financiranja, kot to zahteva veljavna zakonodaja oz. bančna metodologija za izračun investicij.

Tako je vrednost stanovanjske enote okvirno 196.500,00 EUR z DDV, kar vključuje pretežno 2 parkirni mesti v pritličju objektov odvisno od velikosti stanovanjske enote ter upošteva tudi pripadajoč strošek za delež na skupnih delih v večstanovanjski stavbi.  Višja vrednost je predvsem zaradi vpliva podražitev in izrazitega dviga cen v gradbeništvu v letih 2020 naprej.

– Odgovor na zgornji dve vprašanji me zanimata predvsem v luči tega, da je za Sklad sedaj namenjenih 25 milijonov evrov (letos in naslednje leto), od tega 10 milijonov evrov za projekte sklada. Zanima me, koliko stanovanj boste lahko zgradili s tem denarjem? In koliko za preostalih 15 milijonov evrov, ki so namenjeni občinskim skladom? Kolikšna bo potrebna zadolžitev

Ministrstvo za solidarno prihodnost je obvestilo Sklad, da naj se prejeta sredstva povečanja namenskega premoženja – dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS v višini 25,5 mio EUR v letu 2023 v celoti namenijo gradnji javnih najemnih stanovanja in neprofitnih najemnih stanovanj – lastnim investicijam Sklada ali družb, katerih ustanovitelj je Stanovanjski sklad RS. Sredstva se prioritetno namenijo za pokritje izdatkov Sklada vezanih na vrednosti pridobivanja zemljišč za izvedbo projektov in plačila komunalne ureditve območij gradnje za lastne projekte Sklada, ki so v gradnji ali pripravi (projektiranje in pridobivanje gradbenih dovoljenj) na več lokacij. Naj dodamo, da so sredstva za gradnjo (GOI dela) za posamezne lastne projekte zagotavljanja najemnih stanovanj Sklada v pretežni meri zagotovljena iz lastnih virov ter posojila Razvojne banke Sveta Evrope (CEB).

Na podlagi izhodišč in pogojev, ki so še v usklajevanju med Ministrstvom za solidarno prihodnost in Ministrstvom za finance Sklad načrtuje skladno s Poslovno politiko za obdobje 2021- 2025 pripravo in po obravnavi na Nadzornem svetu Sklada predvidoma sprejem Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za leti 2024 in 2025 za upravičene prosilce (lokalne skupnosti in njihove stanovanjske sklade ter pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1). Sredstva za realizacijo Programa pa bi bila predvidoma zagotovljena iz napovedane dokapitalizacije v letu 2024.  Sofinanciranje gradnje javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot bo predvidoma  možno preko navedenega Programa in je predvsem odvisno od števila in stopnje pripravljenosti posameznih projektov ter interesa in finančnih sposobnosti lokalnih skupnosti in njihovih stanovanjskih skladov za sodelovanje ter dejansko izvedbo projektov skladno z zahtevami zakonodaje in Programa v obdobju financiranja.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE