Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Žurnal24

14. junij 2023
NUSZ

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja prejeta 12.6.2023 vam podajamo naslednje odgovore:

  1. Ali NUSZ za posamezno stanovanje, ki je v lasti SSRS, plačuje najemnik in zakaj?

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo (NUSZ), območje katerega določi občina. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov občine. Nadomestilo se plačuje od stanovanjske površine objekta. Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik dela stavbe (najemnik).  V primerih stroškovnega najema Splošni pogoji za oddajo stanovanj v najem, ki so objavljeni na naši spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija , ki so sestavni del najemne pogodbe, določajo, da je NUSZ strošek najemnika. Tudi najemniki, ki imajo stanovanja v neprofitnem najemu plačujejo to obveznost.

  1. Ali NUSZ plačujejo tudi najemniki, ki sicer plačujejo nižje, subvencionirane najemnine in zakaj socialno šibki najemniki tega plačila niso oproščeni?

Kot smo odgovorili že pri prvem vprašanju tudi najemniki, ki imajo stanovanja v neprofitnem najemu plačujejo NUSZ.

Več informacijah o nadomestilu in oprostitvah lahko najdete na spletni strani FURS https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljisca_nusz/ Povzemamo: Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali če je neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali v stanovanjsko hišo. Občinska skupščina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav, v skladu z merili po dogovoru, kot določeno v zakonu o stavbnih zemljiščih. Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in merila za določitev višine tega nadomestila, ki so ga dolžni plačevati zavezanci, kot tudi merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo tudi merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

  1. Zakaj NUZS za stanovanja, ki jih ima SSRS v najemu in jih je oddal naprej, ne plačujejo podnajemniki?

Skladno z razpisno dokumentacijo Javnega razpisa zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj, natančneje osnutkom najemne pogodbe, objavljene na spletni strani Sklada https://ssrs.si/javni-najem/priloznost-za-lastnike/, Stanovanjski sklad RS zahteva, da NUSZ plača najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Stanovanja vstopajo v javni najem na podlagi sprejetih vlog s strani lastnikov in plačilo NUSZ je eden od elementov za ustreznost stanovanja oz. stanovanjske hiše za oddajo v nadaljnji najem, saj je med drugim določeno: »Predmet ponudbe so ustrezna in vseljiva stanovanja, ki: ……-      imajo poravnane davčne in druge obveznosti za stanovanje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), vključno s stroški obratovanja in vzdrževanja skupnih delov večstanovanjske stavbe (ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da ima poravnane oz. da bo poravnal vse stroške, ki bremenijo ponujene nepremičnine),…«.

  1. Koliko v povprečju znaša NUZS za denimo 50 do 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani in koliko v Mariboru?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za dajanje pojasnil glede zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katerega višino, kot že navedeno, določi občina, kjer se zemljišče nahaja  in ne vodi evidence o višini letnih nadomestil.

  1. Kolikšen je letni znesek NUZS za stanovanja, ki so v lasti sklada, in koliko je teh stanovanj?

Podatek stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada RS oddanih v najem se stalno spreminja. Stanovanjski sklad RS s podatkom letnega zneska stanovanj ne razpolaga, saj so plačniki najemniki stanovanj.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski Sklad RS


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE