Novinarska vprašanja

16. maj 2018

Novinarska vprašanja – Glas gospodarstva

PROJEKTI SSRS

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja:

 

Kakšni so vaši načrti na področju stanovanjske gradnje po Sloveniji?

Eden od osnovnih ciljev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju SSRS) kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike je skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše. To SSRS zagotavlja z investicijskimi projekti in različnimi javnimi programi in pozivi za lokalne skupnosti in druge upravičence. V Poslovni politiki SSRS za obdobje 2017–2020 je jasno zastavljen cilj zagotoviti do 2000 novih najemnih stanovanj.

Poslovno politiko SSRS si lahko ogledate na povezavi:

http://ssrs.si/o-nas/poslovna-politika/

 

Kateri projekti so v gradnji? Kdaj bodo uresničeni? Koliko stanovanj bodo zagotovili? Kakšna bo njihova cena?

SSRS izvaja aktivnosti na lastnih investicijah gradnje večstanovanjskih objektov na različnih lokacijah.

Poleg že zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta  v štirih objektih zasedeni že 102 stanovanji za najem, bo  predvidoma do konca leta 2020 na sosedni lokaciji Novo Brdo v Ljubljani dokončanih 498 najemnih stanovanj od tega 25 oskrbovanih stanovanj za starejše. Skupaj bo zgrajenih 18 večstanovanjskih objektov.

V Mariboru razvijamo projekt za pridobitev 370 najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše) v soseski Pod Pekrsko gorco. Pridobitev gradbenega dovoljenja in prednostni začetek gradnje 1. faze (210 javnih najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj) predvidevamo naslednje leto, zaključek gradnje pa konec leta 2020. V soseski so predvideni tudi drugi programi za starejše (dnevni center aktivnosti).

V Kranju poteka razvoj večstanovanjske soseske Ob Savi. Prostorski akt (OPPN) za predmetno lokacijo je v pripravi. Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem 1. faze (180 najemnih stanovanj, od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše) bomo začeli takoj po sprejemu prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje (pod pogojem aktivnega sodelovanja Mestne občine Kranj) predvidevamo naslednje leto, zaključek gradnje pa v letu 2021.

V Ljubljani se bo v začetku naslednjega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, namenjen reševanju stanovanjske problematike mladih med 18 in 29 letom.  Projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. V soseski je predviden Medgeneracijski center.

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi SSRS v višini 30 milijonov evrov v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pridobili do 500 novih javnih najemnih stanovanj vključno z bivalnimi enotami. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je v obravnavi 12 vlog za pridobitev do 461 javnih najemnih stanovanj (neprofitna najemna stanovanja) in 44 bivalnih enot.

V Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020 bo s sredstvi SSRS v višini 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 stanovanjskih enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

Lastna sredstva v višini 15 milijonov evrov pa bo SSRS namenil za nakup stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Vse projekte in programe si lahko ogledate na naši spletni strani:

http://ssrs.si/

 

Ali boste v bližnji prihodnosti začeli graditi še kakšne večje projekte na področju stanovanjske gradnje? Če ne, zakaj ne? Če da, za kakšne projekte gre in kdaj lahko pričakujemo njihov začetek?

Kot smo že omenili, v Ljubljani bo do konca leta 2020 na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani dokončanih 498 najemnih stanovanj od tega 25 oskrbovanih stanovanj za starejše. Prav tako v Ljubljani se bo v začetku naslednjega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva. V Mariboru predvidevamo naslednje leto pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje prve faze 210 javnih najemnih stanovanj, od tega 30 oskrbovanih stanovanj, zaključek gradnje pa konec leta 2020. V Kranju naslednje leto načrtujemo začetek gradnje 180 najemnih stanovanj, od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše. V tem in prejšnjem odgovoru navedene gradnje in načrti, tudi za pridobivanje do 500 novih javnih najemnih stanovanj, pridobivanje zemljišč za večstanovanjske gradnje in pridobivanje 250 stanovanjskih enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb, je del Poslovne politike SSRS od 2017 do 2020. Tam so predstavljene ključne strateške usmeritve delovanja SSRS glede na pravne in strokovne podlage, usmeritve in cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25, Uradni list RS, št. 92/2015) v njenem prvem srednjeročnem obdobju od leta 2017 do leta 2020.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi