Novinarska vprašanja

30. november 2017

Novinarsko vprašanje – Mladina

Odgovor na novinarska vprašanja glede stanovanj Stanovanjskega sklada RS

Spoštovani,

Pošiljamo vam odgovore na vaša novinarska vprašanja:

Koliko sredstev je bilo v proračunih države v zadnjih treh letih (2015, 2016, 2017) namenjenih Stanovanjskemu skladu RS ter koliko novih stanovanj je Stanovanjski sklad RS v zadnjih treh letih ponudil?

Razen sredstev za namene izplačila premij varčevalcem NSVS, Stanovanjski sklad RS v letih 2015, 2016 in 2017 ni prejel denarnih sredstev iz proračuna. V letih 2015, 2016 in 2017 je Stanovanjski sklad RS ponudil v prodajo na trgu 569 stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani (od tega jih je 30 oskrbovanih), 24 stanovanj v Novem mestu ter 53 stanovanj v Borovnici. 10. novembra 2017 je Sklad v Javni razpis za oddajo stanovanj v stroškovni najem že vključil 102 stanovanji v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Stanovanja bodo vseljiva v začetku leta 2018. V zadnjih treh letih je Sklad v najem dodal v fond najemnih stanovanj tudi šest novih stanovanj na lokaciji Maribor, 4 stanovanja na lokaciji Prevalje, 26 stanovanj v Slovenskih Konjicah ter 65 novih stanovanj v Velenju – Gorica, ki so namenjena neprofitnemu najemu.

Koliko sredstev je Stanovanjskemu skladu RS namenjenih v proračunu za leto 2018 oz. ali drži podatek, da je za leto 2018 skladu namenjenih 790 tisoč evrov?

Iz proračunskih dokumentov ne izhaja, da bi bilo v letu 2018 zagotovljenih Stanovanjskemu skladu RS 790.000 EUR.

Koliko novih stanovanj Stanovanjski sklad lahko zgradi za 790.000 evrov – prosim za vsaj približno oceno, glede na pretekle izkušnje?

Glede na izkušnje iz gradnje stanovanj na lokaciji Zelenega gaja na Brdu v Ljubljani, bi lahko iz 790.000 EUR zagotovili približno 500 m2 stanovanjskih površin oz. dobrih 6 stanovanj.

Po kakšnih cenah (od-do) Stanovanjski sklad RS prodaja stanovanja, npr. po kakšnih cenah ste prodali stanovanja v Zelenem gaju in na Brdu (cene na kvadratni meter od – do)?

FE Št.stanovanj PM Prodajna vrednost na m2 površin z DDV (povprečje) F4 185 354 1.730,06 € F5.1 187 319 1.731,35 € F5.2 85 169 1.905,10 € F6.1 12 1.613,55 € F6.2 18 1.466,06 € F3 52 89 2.779,15 € Vse skupaj 539 931 1.811,07 €

Koliko novih stanovanj namerava Stanovanjski sklad zgraditi v letu 2018 in kakšni so načrti za naprej (koliko stanovanj nameravate ponuditi do leta 2025)?

Poleg izvedbe naslednje faze izgradnje 498 stanovanj v soseski na Brdu v Ljubljani (projekt Novo Brdo, prostorski enoti E2 in E3), ki se bo začela v letu 2018, Sklad pripravlja gradbene projekte tudi drugod po Sloveniji.

V Mariboru se bo na lokaciji Kamenškova predvidoma že leta 2018 začela gradnja 190 stanovanj v prvi fazi in 100 stanovanj v letih 2021 in 2022. Prav tako se bo v Mariboru na Ulici Veljka Vlahoviča v letu 2020 iz prve faze začela gradnja 200 stanovanj in v nadaljnjih letih druge faze še 200 stanovanj, ki bodo v lasti Sklada.

Na podlagi Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 bo zagotovljenih do 500 novih stanovanj v lokalnih skupnostih. Polovica teh stanovanj bo v lasti Sklada. Stanovanja bodo pridobljena s projekti soinvestitorstva z lokalnimi skupnostmi, Javnim nepremičninskim skladom in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami in s pomočjo Skladovih dolgoročnih stanovanjskih posojil tem organizacijam.

Sklad bo v Kranju z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil okoli 270 stanovanj. Gradnja bo potekala v dveh fazah: v prvi bo zgrajenih okoli 130, v drugi pa okoli 140 stanovanj. Prostorski načrt bo pripravljen v letu 2018.

Dodatno število javnih najemnih stanovanj skuša Sklad pridobiti tudi z nakupom na trgu. V ta namen je odprt javni razpis na podlagi katerega Sklad sprejema ponudbe za odkup stanovanj na področjih mestnih občin v Sloveniji. Po razpisu obstaja tudi možnost, da Sklad odkupi primerna zemljišča za gradnjo. V primeru odkupa zemljišč, bo sklad samostojno investiral v izgradnjo stanovanj.

Za reševanje stanovanjske problematike strešjih, ima Sklad odprt javni razpis s katerim ponuja finančne vzpodbude za izgradnjo domov za starejše osebe in dnevnega bivanja starejših ter financiranje oziroma so investiranje v oskrbovana stanovanja. Po pogojih razpisa je za ta namen na voljo 20 mio sredstev.

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi