Novinarska vprašanja

08. december 2017

Novinarsko vprašanje – RTV Slovenija, oddaja Tarča

Vprašanja glede deložacij

Spoštovani,

Vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

 • Koliko deložacij je bilo lani v vaših stanovanjih?
  13 deložacij v neprofitnih najemnih stanovanjih, 6 deložacij v stanovanjih za stroškovni najem.
 • Koliko deložacij je bilo letos do decembra?
  7 deložacij v neprofitnih najemnih stanovanjih, 6 deložacij v stanovanjih za stroškovni najem.
 • Mogoče še informativno, pri kakšnem dolgu, koliko so bili ti dolgi, ko se odločite za deložacijo?
  Podajamo vam opis naših postopkov.

POSTOPKI ZARADI NEPLAČEVANJA OBVEZNOSTI: Zoper najemnike – dolžnike vodimo dva različna sodna postopka – postopek na plačilo dolga (vlaganje izvršb na plačilo) in – postopek na odpoved najemne pogodbe (4. točka drugega odstavka 103. člena SZ-1).

OPOMINJANJE: Pooblaščeni upravnik po pooblastilu SSRS najemniku pošlje opomin na odpoved najemne pogodbe in plačilo dolga – z navedbo posledic za najemnika, če tega ne stori (problematika vročanja opomina – neodzivni najemniki). Če se najemnik na opomin odzove s prošnjo o načinu plačila dolga, temeljito proučimo vse okoliščine in v kolikor obstajajo utemeljeni razlogi, se z njim sklene pisni dogovor o poravnavi dolga. V primeru nespoštovanja tega dogovora, se najemnika ponovno opozori in šele nato se zoper njega na pristojno sodišče vloži tožba na odpoved najemne pogodbe.

POSTOPKI PRED SODIŠČEM: V sodnem postopku, v primeru aktivnega odziva dolžnika sklepamo tudi sodne poravnave. Pogoji so isti kot pri mediaciji, in sicer:

 • v kolikor najemnik – dolžnik poravna ves dolg (najemnina, stroški iz naslova obratovanja, zamudne obresti, sodni stroški) in redno poravnava tekoče obveznosti, da odstopimo od tožbe na odpoved najemne pogodbe. Dolg lahko poravna obročno – redno mesečno.
 • če najemnik ne spoštuje dogovora iz sodne poravnave je sodba izvršljiva.

PRAVNOMOČNA SODBA – ODPOVEDANA NAJEMNA POGODBA: Kadar je s pravnomočno sodbo najemniku odpovedna najema pogodba, se ga pozove k prostovoljni predaji stanovanja in to v roku iz sodbe (po navadi je to 60 dni). Hkrati s tem pozivom, se ga zopet pozove k plačilu dolga, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in se ga seznani, da v primeru, da poravna vse obveznosti, da lahko ponovno kandidira na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Če se bivši najemnik, ki mu je bila odpovedana najemna pogodba odzove na opomin, se mu ponovno omogoči odlog realizacije pravnomočne sodbe – pod pogoji, da dolg poravna v celoti, če tega ne zmore pa lahko tudi obročno.

REALIZACIJA PRAVNOMOČNE SODBE
Če se najemnik ne odzove na opomin in ne poravna dolga ter v tem roku sam ne preda stanovanja, se na pristojno sodišče vloži zahtevek za realizacijo pravnomočne sodbe. Sodišče nato določi sodnega izvršitelja, ki na podlagi pravnomočne sodbe razpiše deložacijo. V primeru, da se najemnik obrne z vlogo za odlog prisilne izselitve – deložacije in izkaže da bo dolg z veliko verjetnostjo lahko poplačal in je to voljan narediti, se mu ugodi in se ga zopet seznani, da v primeru poravnave celotnega dolga lahko kandidira na razpis. V primeru, da dolžnik ne spoštuje dogovora se izvršilni postopek (deložacija) po tem roku nadaljuje.

POSTOPKI ODPOVEDI Pri vseh postopkih vse najemnike obravnavamo enakopravno, ob tem pa upoštevamo vse olajševalne okoliščine in veliko mero razumevanja do gmotne in socialne stiske.
V celotnem postopku so v sodelovanje vključeni Centri za socialno delo, ki jih preko upravnikov seznanjamo s postopki, ki se vodijo zoper najemnike – dolžnike (navodilo MOP in MDDSZ iz dne 21.5.2015).
Naj še poudarimo, da lahko vsak najemnik , ki mu še ni pravnomočno odpovedana najemna pogodba skladno z 36. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo vloži vlogo za dodelitev subvencije najemnine za neprofitno stanovanje. O tej možnosti so naši najemniki seznanjeni tudi s strani naših pooblaščeni upravnikov.

PROBLEMATIKA REALIZACIJE CELOTNEGA POSTOKA OD KRŠITVE DO DELOŽACIJE Postopek od opomina do realizacije praviloma traja več let, od tri pa tudi do pet, če nasprotna stran z malce spretnosti procesno zavlačuje postopek. Takšnih primerov je po naših izkušnjah veliko. Naj spomnimo, da lahko najemnik lastnika, ki zamenja ključavnico ali ga preprosto postavi pred vrata toži za motenje posesti in morda na sodišču celo doseže, da se začasno, do končne odločitve sodišča o tej zadevi, vrne v stanovanje. Drug problem, ki ga s pridom izkoriščajo najemniki, ki kljub več ponujenim možnostim ne spoštujejo pogodbenih in zakonskih obveznosti, pa so nizki pravdni stroški, ki jih mora po izgubljeni tovrstni tožbi poravnati stran, ki tožbo izgubi. Če bi bili ti stroški višji, bi prav lahko prepričali najemnika, da se na takšen način ne izplača vztrajati.

Lep pozdrav, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi