Novinarska vprašanja

13. december 2017

Novinarsko vprašanje – Večer

Vprašanja v zvezi z javnim naročilom

Novinarsko vprašanje:

Spoštovani, prosila bi vas za vaš komentar izida javnega naročila Stanovanjskega sklada RS – in sicer razvojnega projekta: Implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije.

Kot vprašljiva, sporna se namreč kaže izbira ponudnika Bexel Consulting na javnem razpisu, saj je ista družba, torej ponudnik, sodelovala že pri sami pripravi projektne naloge. Kako to utemeljujete – da izberete prijavitelja, ki sodeluje pri pripravi javnega razpisa – lahko zatrdite, da ne gre za vnaprej dogovorjeni posel?

Za koliko je bila na koncu sklenjena pogodba (je obveljala ponudbena cena 97.300 evrov)?

Prosim tudi za pojasnilo širšega postopka izbire – celotnega postopka, v katerem ste neizbrane oziroma zavrnjene ponudnike KošorokGartner arhitekti d.o.o. (s partnerji) o izidu obvestili šele peti dan po njihovem poizvedovanju, torej šele na zadnji dan za možno pritožbo – je (tudi) to običajna proceura?

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovana,

Stanovanjski sklad RS je postopku oddaje javnega naročila št. JN 17/2017 Razvojni projekt: implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije – F2, Brdo ves čas postopal skladno s področno zakonodajo in znotraj predpisanih rokov.

Posel ni bil dogovorjen v naprej. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) nikakor ne prepoveduje sodelovanja s ponudniki v fazi priprave postopka oddaje javnega naročila, temveč ga predvideva in ureja, saj nasprotno ravnanje naročnikov ne bi bilo skladno z načelom dobrega in skrbnega gospodarja. Naročnik je skladno s 64. členom ZJN-3 izvedel predhodno preverjanje trga. Predhodno preverjanje trga se skladno z zakonom lahko izvede v obliki strokovnega dialoga in v okviru tega naročnik zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Projektna naloga je bila priložena razpisni dokumentaciji in javno razkrita, ponudnik Bexel consulting d.o.o. pa pri pripravi osnutka projektne naloge ni pridobil nobenih drugih informacij, ki bi ga lahko postavile v priviligiran položaj glede na ostale ponudnike na trgu. V postopku oddaje javnega naročila so bili tudi določeni ustrezni roki za sprejem ponudb, ki so omogočali kvalitetno pripravo ponudbe. Stanovanjski sklad RS je odgovoril na vsa postavljena vprašanja na odpiranju in pogajanjih, ki jih je prejel s strani sodelujočih.

Odločitev izida javnega naročila je bila javno objavljena 9.11.2017, v njej pa je navedena vrednost izbrane ponudbe ter razlogi za neizbiro ostalih ponudnikov.

Lepo pozdravljamo, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi