Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Dnevnik

08. januar 2021
Načrti za gradnjo stanovanj

Vezano na vprašanja v sporočilu z dne 5.1.2021 s strani Dnevnika:

 1. V katerih občinah po Sloveniji na SS zaznavate, da so največje potrebe po stanovanjih?
 2. Kakšni so načrti SS za naslednjih pet let, kje se bodo gradila stanovanja, torej nove soseske? Prosim, če jih naštejete ter koliko bo v posameznih soseskah stanovanj ter koliko bodo vredne posamezne investicije.
 3. Bodo ta stanovanja šla v neprofitni najem ali prodajo?
 4. Koliko stanovanj in kje je SS zgradil v zadnjih petih letih? Kolikšna je bila vrednost teh investicij?
 5. Kakšne so cene neprofitnih najemnin stanovanj SS v Sloveniji?
 6. Ali SS gradi tudi stanovanja za odkup? Katere od naložb, ki jih načrtujete v naslednjih 5 letih, bodo namenjene odkupu in po kakšnih cenah?
 7. Koliko stanovanj v tem trenutku je v fondu SS in koliko od tega je prostih? Koliko prosilcev čaka na stanovanja, kje jih je največ?
 8. Ali ocenjujete, da stanovanja, ki jih gradi SS, zadovoljivo uravnavajo cene stanovanj na trgu. Namreč, v nekaterih delih Slovenije so namreč cene šle v nebo, drugje sodobnih stanovanj ni?

 

 1. V katerih občinah po Sloveniji na SS zaznavate, da so največje potrebe po stanovanjih?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za spremljanje potreb po stanovanjih in posledično ne vodi evidenc tovrstnih potreb, izvaja pa periodično in prostovoljno Anketo o potrebah med mestnimi in drugimi občinami ter javnimi stanovanjskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami o njihovih ocenah potreb po javnih najemnih stanovanjih. Po zadnjih razpoložljivih podatkih teh subjektov so največje potrebe po stanovanjih so izkazane v mestnih občinah in sicer je na prvem mestu Mestna občina Ljubljana, sledita pa ji Mestna občina Maribor, Koper in Celje. Po statističnih regijah je največ potreb v Osrednjeslovenski statistični regiji sledita Savinjska in Podravska regija.

 1. Kakšni so načrti SS za naslednjih pet let, kje se bodo gradila stanovanja, torej nove soseske? Prosim, če jih naštejete ter koliko bo v posameznih soseskah stanovanj  ter koliko bodo vredne posamezne investicije.

Podatki o trenutnem poteku in načrtih SSRS vezano za aktivnosti zagotavljanja najemnih stanovanj so razvidni na povezavi

https://ssrs.si/novice/stanovanjski-sklad-rs-intenzivno-gradi-po-vsej-sloveniji-do-leta-2023-bo-zagotovil-kar-2144-novih-javnih-najemnih-stanovanj/

 1. Bodo ta stanovanja šla v neprofitni najem ali prodajo?

Novo pridobljena stanovanja bodo na voljo za javni najem. V primeru, da so bila stanovanja pridobljena na osnovi skupnih soinvestitorskih projektov med lokalnimi skupnostmi in Stanovanjskim Skladom RS, se najemnina določi v soglasju in stanovanjsko politiko občine.

 1. Koliko stanovanj in kje je SS zgradil v zadnjih petih letih? Kolikšna je bila vrednost teh investicij?

Stanovanjski sklad RS je v zadnjih petih letih v okviru lastnih projektov zgradil v soseski Zeleni gaj na Brdu 269 stanovanj v skupni vrednosti investicije cca 45 mio EUR

Od vseh stanovanj je trenutno v lasti SSRS še 106 stanovanj , ki se oddajajo v najem preko javnega razpisa.

Preko svojih programov je Sklad v zadnjih petih letih zagotovil izgradnjo še:

 • Programi JNS skupaj z občinami: MO Velenje Gorica (132 JNS), Sv. Ana (2 JNS), Vojnik (10 JNS), Dravograd (8 JNS), JSS MOL (9 JNS in 14 bivalnih enot) in JSS MOL (38 JNS). Skupna vrednost vloženih sredstev Sklada: 8,2 mio EUR
 • Program stanovanjske enote za starejše: MO Velenje (15 oskrbovanih stanovanj). Skupna vrednost vloženih sredstev Sklada: 0,78 mio EUR

Na podlagi Javnega poziva za nakup je SSRS v letih 2015-2020 kupil  366 stanovanj in 429 parkirnih mest, prav tako je,  oziroma je v procesu odkupa treh zemljišč za gradnjo, kjer bo razvijal svoje lastne projekte, vse  v skupni vrednosti  37.387.962,85   z DDV.

 1. Kakšne so cene neprofitnih najemnin stanovanj SS v Sloveniji?

Višino neprofitne najemnine določa Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15). Neprofitna najemnina ni določena na kvadratni meter, ampak je odvisna predvsem od tega, koliko točk je pripisanih stanovanju, kar ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05). Na število točk vpliva več faktorjev (v največjem deležu starost stanovanja in stanje inštalacij). Izračun neprofitne najemnine je precej kompleksen, podajamo poenostavljen prikaz: število točk se pomnoži s kvadraturo uporabne površine in faktorji za lokacijo in velikost stanovanja (vplivata minimalno) ter vrednostjo točke, ki je že dolgo 2,63 EUR. S tem se dobi t.i. najemninsko vrednost stanovanja, ki se jo pomnoži z letno stopnjo neprofitne najemnine, ki jo za območje občine določijo občine same ter znaša največ 4,68 %. S tem se dobi letno najemnino. Za morebitne dodatne informacije se prosimo obrnite na pristojno ministrstvo za stanovanjske zadeve.

Stanovanjski sklad RS neprofitnih stanovanj v najem ne oddaja sam, ampak jih daje na razpolago občinam, da jih same dodelijo glede na njihove potrebe svojim občanom skladno z veljavno stanovanjsko zakonodajo in javnimi razpisi, zato je tudi višina neprofitne najemnine odvisna predvsem od politike vsakokratnih občin.

 1. Ali SS gradi tudi stanovanja za odkup? Katere od naložb, ki jih načrtujete v naslednjih 5 letih, bodo namenjene odkupu in po kakšnih cenah?

Stanovanjski sklad RS vse od začetka leta 2017 skladno z usmeritvijo svojega ustanovitelja, torej države, stanovanj ne gradi več za prodajo na trgu, temveč le še za oddajo v najem.

 1. Koliko stanovanj v tem trenutku je v fondu SS in koliko od tega je prostih? Koliko prosilcev čaka na stanovanja, kje jih je največ?

Stanovanjski sklad RS ima 788 stanovanj v fondu stroškovnih najemnih stanovanj, pri čemer je trenutno oddanih 94,5 % stanovanj ter 3.078 stanovanj v fondu neprofitnih najemnih stanovanj, pri čemer je trenutno oddanih 93,3 % stanovanj. SSRS ne vodi listo/list čakajočih prosilcev stanovanj, ki jih oddaja v tržni najem po razpisih, temveč izvaja odpiranja prijav in izbore po terminskem planu. Za stanovanja Sklada, ki se oddajajo v neprofitni najem vodijo postopke oddaje  mestne in druge občine ter javni skladi, ki prejmejo stanovanja v razpolagalno pravico. S podatki o čakajočih prosilcih/ listah Sklad ne razpolaga.

 1. Ali ocenjujete, da stanovanja, ki jih gradi SS, zadovoljivo uravnavajo cene stanovanj na trgu. Namreč, v nekaterih delih Slovenije so namreč cene šle v nebo, drugje sodobnih stanovanj ni?

Stanovanjski sklad RS ponuja v najem funkcionalna kakovostna stanovanja,  z uporabnimi tlorisi, ki omogočajo kakovostno bivanje in zadovoljstvo uporabnikov. Najemnina je določena za vsako stanovanje posebej in je odvisna od investicijske vrednosti projekta oziroma od nabavne vrednosti stanovanj v primeru nakupa. Naj še dodamo, da imajo najemniki možnost, ob izpolnjevanju pogojev, prejeti subvencijo najemnine, o kateri na podlagi prejete vloge odloči pristojni Center za socialno delo. Sklad ne prodaja več novih stanovanj. Menimo, da ima delež novih javnih najemnih stanovanj, h kateremu pripomore v celotni Sloveniji Stanovanjski sklad RS pomemben prispevek k uravnavanju ponudbe in povpraševanja na najemnem trgu, posredno pa vpliva tudi na cene stanovanj na trgu.


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica