Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Mariborinfo

17. maj 2021
GRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ V MARIBORU

 

1. Kje točneje bo Stanovanjski sklad v Mariboru gradil svoja stanovanja?

Stanovanjski sklad RS na južnem delu mesta Maribor v četrtni skupnosti Studenci, na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico že gradi najemna stanovanja v stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco. V načrtu pa je tudi izgradnja najemnih stanovanj v stanovanjski soseski Novo Pobrežje, ki  bo umeščena med Ulico Veljka Vlahovića in Puhovo ulico.

 

2. Koliko so velika zemljišča, kjer bodo zrasla stanovanja?

Nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco nastaja na zemljišču v velikosti 4,7 ha. Stavbno zemljišče, na katerem je predvidena izgradnja stanovanjske soseske Novo Pobrežje je veliko 4,36 ha.

 

3. Koliko stanovanj bo na voljo na posamezni lokaciji in kdaj bodo prva stanovanja na voljo (zanima me za obe lokaciji?

Na lokaciji Pod Pekrsko gorco bo na voljo 400 javnih najemnih stanovanj, od tega tudi 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. V sosesko bosta vključena še Dnevni center aktivnosti za starejše občane in prostor za 2 oddelka vrtca ter stanovanjska enota skupnosti Sožitje. Javni program bo obogatil družbeno pestrost soseske in omogočal medgeneracijsko sodelovanje. Izgradnja poteka v dveh fazah po posameznih funkcionalnih enotah – v prvi fazi bo zagotovljenih 212 najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše, v drugi fazi pa še 188 najemnih stanovanj od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše. Zaključek gradnje je predviden v decembru 2021 oziroma v začetku leta 2022. Na lokaciji Novo Pobrežje bo predvidoma zgrajenih 431 stanovanj, in sicer v območju O1 313 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju O2 pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj. V sosesko bo vključen tudi družbeni program, ki nastaja v sodelovanju z mestno občino Maribor. Začetek gradnje prve faze je predviden v letu 2025.

 

4. Koliko bodo stanovanja na posamezni lokaciji velika?

Stanovanja na lokaciji Pod Pekrsko gorco bodo v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov, na lokaciji Novo Pobrežje pa v velikosti od 45 do 91 kvadratnih metrov.

 

5. Kako velike pa bodo posamezne stavbe?

Stanovanjske stavbe soseske Pod Pekrsko gorco bodo imele skupno garažo v kletni etaži, ter tri nadzemne etaže (P+2) s stanovanjskim programom. V stanovanjski soseski Novo Pobrežje so predvideni stolpiči gabaritov 23m x 27m (višina objektov P+4 in P+2) in 19m x 27m (višina objektov P+3 in P+5), objekti z oskrbovanimi stanovanji pa so gabarita 25m x 27m (višina objektov P+4).

 

6. Koliko blokov bo zraslo na posameznih lokacijah, torej koliko Pod Pekrsko gorco in koliko na Pobrežju?

Na lokaciji Pod Pekrsko gorco bo skupno 9 stavb in 2 podzemni garaži. Na lokaciji Novo Pobrežje bo 15 stolpičev, od tega dva z oskrbovanimi stanovanji.

 

7. Že lahko govorimo o ceni stanovanj, morda okvirno?

Stanovanjski sklad RS vse od začetka leta 2017 skladno z usmeritvijo svojega ustanovitelja, torej države, stanovanj ne gradi več za prodajo na trgu, temveč le še za oddajo v najem. Najemnina bo določena za vsako stanovanje posebej in bo odvisna od investicijske vrednosti projekta ter bo določena sklepom in znana z objavo razpisa.

 

8. Kako bo potekala prodaja stanovanj?

Stanovanja ne bodo namenjena prodaji, temveč kot navedeno oddaji v stroškovni najem. Oddaja stanovanj Stanovanjskega sklada RS poteka preko Javnega razpisa za oddajo, ki je objavljen na naši spletni strani https://ssrs.si/ (rubrika Oddaja, Razpisi).

 

9. Komu bodo stanovanja namenjena (morda mladim družinam, mladim …)?

Skladno z aktualnim Javnim razpisom za oddajo, lahko na razpisu sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije in državljani drugih držav, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. V primeru več prijav za isto stanovanje pa imajo prednost mlade družine, sledijo družine z osnovnošolskim otrokom, družine, mlade osebe ter ostali. Znotraj vseh kategorij imajo prednost prosilci, ki ustrezno izkažejo, da prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj kategorij mlada družina, družina z osnovnošolskim otrokom in družina pa družine z več otroki,  s tem, da se trije otroci ali več otrok štejejo enako.

 

10. Kako je s podporno infrastrukturo, kot so parkirna mesta, zelena mobilnost …?

V stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco bo v podzemni garaži zagotovljenih 550 parkirnih mest za stanovalce. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce bo na terenu. Zagotovljena bo tudi zelena mobilnost, stanovalci bodo imeli možnost namestitve lastne polnilnice na parkirnem mestu, zagotovljeno pa bo tudi mesto za javno polnilnico, urejena bodo otroška igrišča in rekreacijske površine v povezavi z naravno okolico.  Na lokaciji Novo Pobrežje bodo parkirna mesta za stanovalce v podzemnih garažah in sicer je za vsako stanovanje predvideno 1PM. Za obiskovalce soseske so predvidena zunanja parkirna mesta.

 

11. Je gradnja Pod Pekrsko gorco že v teku? Kaj pa na Pobrežju?

Gradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco je že v teku, stanovalci se bodo lahko vselili v prvi polovici leta 2022. Za lokacijo Novo Pobrežje trenutno potekajo načrtovalske aktivnosti in sicer je v pripravi prostorski akt OPPN, katerega sprejem je predviden proti koncu leta 2021, sledila bo izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje ustreznih dovoljenj. Začetek gradnje prve faze je predviden v letu 2025.

 

12. Nam lahko opišete časovnico gradnje Pod Pekrsko gorco in časovnico gradnje na Pobrežju?

Gradnja obeh faz na lokaciji Pod Pekrsko gorco je v polnem zagonu.  V juniju 2021 bodo končana gradbena dela na 2. fazi, medtem ko na 1. fazi že intenzivno potekajo obrtniška in inštalacijska dela ter urejanje komunalne infrastrukture. Gradnja na lokaciji Novo Pobrežje se bo pričela predvidoma v letu 2025, ko bo določen tudi terminski plan gradnje.

 

13. Kaj vse ste morali zagotoviti ali pa še morate, za gradnjo na obeh lokacijah?

Za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco bo potrebno izvesti rekonstrukcijo dela Kamenškove in Šarhove ulice z novim uvozom, izgradnjo notranje ulice z vso potrebno komunalno infrastrukturo ter vstopni park, ki bo namenjen celotni soseski. Na lokaciji Novo Pobrežje pogojev za gradnjo še nimamo, saj je projekt šele v fazi izdelave prostorskega akta OPPN, ko investitor pripravlja posamične ekspertne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora in tudi strokovne podlage za komunalno opremljanje zemljišča.

 

14. Kdo je stavbe zasnoval?

Projektno dokumentacijo za stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco je pripravilo podjetje Kostak GIP d.o.o. iz Krškega s partnerji Jereb in Budja arhitekti d.o.o. iz Ljubljane ter Arhitekti Dobrin d.o.o. iz Ljubljane. Za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje pa projektno dokumentacijo pripravlja podjetje Reichenberg arhitektura d.o.o. iz Maribora, ki je zmagalo na javnem urbanistično arhitekturnem natečaju. Prostorski akt OPPN pa izdeluje podjetje Razvojni center planiranje d.o.o. iz Celja.

 

15. Kako bo z okoliškim prometom? Bo gradnja oziroma nova stanovanja kaj vplivala na sam promet?

Gradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco poteka brez bistvenega vpliva na prometno situacijo v soseski, zemeljski izkopi in večja gradbena dela so končana, ob izvedbi rekonstrukcije Kamenškove ulice in posegov na Šarhovi ulici pa bo prometni režim prilagojen glede na termin izvajanja del in v skladu s predpisi Mestne občine Maribor. Za lokacijo Novo Pobrežje je v pripravi prostorski akt OPPN v okviru katerega bo izdelana prometna študija, ki bo podala oceno vplivov. Mirujoči promet nove soseske predvideva vse rešitve v zvezi s parkiranjem na zemljiščih znotraj območja OPPN.

 

16. Na Pobrežju je planirana tudi gradnja dveh stanovanjskih stolpičev, kaj to pomeni?

S podatki o gradnji drugih dveh stanovanjskih stolpičev na lokaciji Pobrežje ne razpolagamo.

 

17. Nam lahko na kratko še opišete zgodbo Sklada in pa njegov razvoj?

Kronološki opis razvoja in delovanja SSRS je na voljo na tejle povezavi: https://ssrs.si/o-nas/koristne-informacije/

 

18. Je Slad v preteklih treh letih že gradil v Mariboru?

Stanovanjski sklad RS v preteklih treh letih drugih novogradenj v Mariboru ni izvajal.

 

19. Kaj pa nadaljnji načrti za Maribor? Imate v načrtu graditi še kaj drugega oziroma novega?

Drugih novogradenj v mestu Maribor v tem trenutku nimamo v planu.


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA