Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Večer

14. junij 2023
OSKRBOVANA STANOVANJA

 

Spoštovani,

Stanovanjski sklad RS pri upravičenosti do najema oskrbovanih stanovanj dosledno spoštuje določila Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (v nadaljevanju Javni razpis) ter pri delovanju ravna po načelu enakosti do vseh prosilcev.

Javni razpis določa: »Prosilec in zakonski/zunajzakonski partner prosilca oziroma druga oseba – uporabnik, starejša od 65 let ne sme/jo biti lastnik/i nepremičnega premoženja, ki je primerno za bivanje in presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki za enega člana znaša 18.489,60 eur, za dva člana 22.598,40 eur in za 3 člane 28.761,60 eur razen v primeru, da se v prijavi uveljavlja prednost z oddajo lastnega nepremičnega premoženja v najem v okviru Javne najemne službe…«. O oddaji v najem v okviru Javne najemne službe govorimo takrat, kadar prosilec in zakonski/zunajzakonski partner prosilca oziroma druga oseba – uporabnik, ki ima v lasti primerno nepremično premoženje tega ne ne želi odtujiti, vseeno pa želi kandidirati na Javnem razpisu in najeti stanovanje po tem Javnem razpisu.

V primeru uveljavljanja prednosti oddaje lastniškega stanovanja javno najemni službi je potrebno oddati ločeno ponudbo v eni od predpisanih oblik (v elektronski obliki preko SSRS PORTALA na spletni strani Sklada https://portal.ssrs.si/, preko elektronske pošte oz. poslane priporočeno po pošti). Ponudnik se v tem primeru zavezuje podpisati najemno pogodbo s Skladom za čas trajanja najmanj treh let, lahko tudi za daljše obdobje. V primeru, da pride do odpovedi – prenehanja najemne pogodbe sklenjene po Javnem razpisu zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj, z istim dnem preneha tudi pogodba za najem oskrbovanega stanovanja po tem javnem razpisu. Najemnik lahko v tem primeru ponovno kandidira za najem vsakokratnih prostih oskrbovanih stanovanj po tem javnem razpisu pod enakimi pogoji kot ostali prosilci. Vsa dokumentacija vezana na Javni razpis zbiranja ponudb najemodajalcev za najem stanovanj za potrebe javnega najema stanovanj je dostopna na https://ssrs.si/javni-najem/priloznost-za-lastnike/.

Vezano na možnost odkupa nepremičnine prosilca s strani Stanovanjskega sklada RS, vam sporočamo, da Stanovanjski sklad RS odkupuje nepremičnine preko Javnega poziva za nakup stanovanj za namen nadaljnje oddaje teh nepremičnin v najem, kar je njegova glavna naloga kot nosilca stanovanjske politike v Republiki Sloveniji, vendar morajo le te izpolnjevati stroge energetske in okolijske standarde, kot jih določa veljavna zakonodaja. Podrobnosti poziva si lahko ogledate na povezavi https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2022-in-2023/.

Najemniki stanovanj Stanovanjskega sklada RS imajo možnost zaprositi za subvencioniranje najemnine. Pridobi se jo lahko tako, da se na CSD odda »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. O pozitivni razrešitvi vloge in višini subvencije odloča pristojni CSD. Imajo pa najemniki, ob izpolnjevanju pogojev, možnost tudi pridobitve drugačnih oblik socialnih transferjev, o pozitivni razrešitvi vloge ravno tako odloča pristojni CSD.

Vsak prosilec se prijavi za eno stanovanje, ki ga želi najeti. Dodatno lahko prosilec označi množico stanovanj, za katera je še zainteresiran v primeru, da prvega stanovanja ne dobi (pri dodeljevanju ga dobi drug prosilec). Dodeljevanje stanovanj poteka po protokolu, ki je objavljen na naši spletni strani http://www.oskrbovana.ssrs.si/dokumentacija.  Vsakokraten izbor vodi komisija, o izboru se vodi zapisnik, rezultati vsakokratnega izbora najemnikov so dokončni. Z vsakim izborom najemnikov se dokumentacija arhivira, neizbranim prosilcem se vrne vplačan znesek za resnost najema in se tako razpis oziroma termin zaključi.

Želeli bi poudariti, da prosilci z oddajo prijave za najem stanovanja Stanovanjskega sklada RS, na podlagi razpisa, izjavijo, da so seznanjeni s pogoji razpisa in se z njimi v celoti strinjajo.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

29. avgust 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

PRISPEVEK O GRADNJI
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Maribor24.si

RAZPIS MARIBOR
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Večer

POPLAVE 2023
11. avgust 2023

Novinarska vprašanja Radio Maribor

POD PEKRSKO GORCO MARIBOR, POPLAVE 2023