Novinarska vprašanja

31. januar 2020

Novinarska vprašanja – Večer

GRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ V MARIBORU POD PEKRSKO GORCO

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja prejeta dne 31.1.2020 po elektronski pošti vam podajamo naslednje odgovore:

1. Gradnja bo končana marca 2022. Kdaj bo objavljen razpis in kdaj predvidoma bo mogoča vselitev?

Gradnja prve faze soseske Pod Pekrsko gorco bo predvidoma zaključena v marcu 2022. Sklad bo stanovanjske enote ponudil v uporabo zainteresiranim najemnikom preko javnega razpisa takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za objavo razpisa in bo sprejeta odločitev o načinu in pogojih oddaje stanovanj v najem. Okvirni termin predvidene objave razpisa je prav tako prva polovica leta 2022.

2. Koliko znaša pogodbena vrednost s Pomgradom in partnerji? Koliko ponudnikov se je potegovalo za gradnjo?

Vrednost del po gradbeni pogodbi za gradnjo prve faze soseske Pod pekrsko gorco (212 najemnih stanovanj)  znaša 23.913.902,78 € brez DDV. Na razpisu in v pogajanjih so sodelovali 3 ponudniki.

3. Ali bo naložba za prvo fazo, ki znaša 24 milijonov, financirana v celoti s posojilom CEB oz. kakšno je financiranje?

S posojilom CEB se bo financiralo okvirno 50% vrednosti izvedbe gradnje prve faze soseske Pod Pekrsko gorco.

4. Ker so pod Pekrsko gorco načrtovana tudi oskrbovana stanovanja, me zanima, v sodelovanju s kom, kako je koncipiran ta del projekta, in kdaj naj bi začeli z drugo fazo projekta? 

Oskrbovana stanovanja (predvideno je 30 stanovanj v prvi fazi in 30 stanovanj v drugi fazi izvedbe soseske) so  načrtovana kot prilagojena stanovanja, skladno s veljavno zakonodajo, ki ureja tehnične pogoje za graditev oskrbovanih stanovanj.

Oskrbovana stanovanja so prilagojena uporabi starejšim osebam, slabo pokretnim in  funkcionalno oviranim osebam. V sklopu stanovanj je predviden skupni prostor za druženje, pred vhodom pa klopi za najemnike.  V delu  druge faze projekta se je SSRS prijavil na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje demonstracijskih objektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom. Po zaključku razpisa (predvidoma v februar 2020) se bo SSRS odločal o nadaljnjem poteku razvoja druge faze soseske Pod Pekrsko gorco.

5. Ali pri gradnji sodeluje tudi mariborski stanovanjski sklad, poleg zemljišč?

Od MJSS Mb je SSRS odkupili pas zemljišč v površini cca. 10.000 m2 za drugo fazo projekta. V sklopu pogodbe je bil sprejet dogovor, da ima MJSS Mb predkupno pravico pri nakupu stanovanj po stroškovni ceni v višini nakupne cene zemljišča, kar je okvirno 10 stanovanj.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi