Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Delo

11. avgust 2015
Jesenice

Spoštovani,

v nadaljevanju vam skladno z Zakonom o medijih podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Katera dela boste opravili na vseh treh blokih?

Ali boste z ukrepi: sanirali dvigala (menjava jeklenic, preprečitev zalivanja jaška z vodo), preprečili zamakanje v objektu oziroma zalivanje objekta z vodo (klet), menjal parket v stanovanjih, ureditev nadstreška in preprečitev zamakanja?

Na skupnih delih stavb na lokaciji Jesenice je predvidena sanacija fasade, toplotna izolacija nadstreškov nad balkoni, popravilo kleparskih obrob in kritine nad vhodi in na strehi objektov, popravilo strelovodov, slikopleskarska dela in dodatna dela pri odvodu talne vode iz kleti na naslovu štev. Ulica F. Prešerna 3, odvod natečenih talnih vod iz dvigalnih jaškov na vhodih 3a, 3c in 3e, ki jih ni bilo potrebno sanirati interventno v letu 2014 ter prilagoditev dvigalnih naprav na novo višino tlakov v jaških (nivo tlakov se bo spremenil pri sanaciji odvodnjavanja talnih vod) in sanacija nosilne konstrukcije v jaških (tri dvigala). Zalivanja jaškov dvigal v kleteh zaradi nesmotrno visokih stroškov izvedbe in tehnično prezahtevne izvedbe ne bomo preprečevali, temveč bomo z namestitvijo črpalnega sistema odpravili posledice zamakanj. Menjava jeklenic dvigal v sanaciji ni predvidena, sanirati je potrebno nosilno jekleno konstrukcijo dvigal v jaških v kleti, ki je bila močena, kar je bilo na treh vhodih že izvedeno leta 2014. Parket v posameznih stanovanjih se bo menjal na mestih, kjer je poškodovan.

2. Zakaj morate dela sploh opraviti oziroma katere pomanjkljivosti ste zaradi opozoril stanovalcev odkrili na objektih?

Kako ocenjujete opravljeno delo izvajalca gradnje?

Poudarjamo, da SSRS v primeru prodaje stanovanj na Jesenicah ni bil investitor izgradnje stanovanj, temveč je nastopal kot vmesni kupec. Glede na navedeno je vloga SSRS v odnosu do končnega kupca pri odpravi vseh napak v stanovanjih otežena in odvisna od odzivnosti investitorja in izvajalca del na objektu, saj je odprava reklamacij njihova tako pogodbena kot tudi zakonska obveznost. V vsakem posameznem primeru prejema reklamacije je bil investitor – izvajalec Gradis skupina G, d.d. s strani SSRS, ki je prejemnik zahtevkov končnih kupcev oziroma najemnikov nemudoma in z vso skrbnostjo obveščen o posamezni skriti napaki oziroma mu je bila prejeta reklamacija, vključno z morebitnimi prilogami (slikovno gradivo, poročila izvedencev, ipd.) nemudoma preusmerjena. Nekatere pomanjkljivosti je ugotovil upravnik, nekatere (predvsem v stanovanjih) so bile sporočene s strani najemnikov in lastnikov stanovanj. V primeru, da na preusmerjeno reklamacijo ni pravočasnega odziva, SSRS investitorja – izvajalca del ponovno pozove k odpravi skrite napake. Kljub temu, da sta upravnik in SSRS izvajalcu del Gradis skupina G, d.d. večkrat posredovala informacije o stanju na objektih, pa se le ti niso več odzivali. Upoštevajoč potekajoče postopke odprave stvarnih napak izvedbo gradnje s strani Gradisa skupine G d.d. na tej lokaciji ne ocenjujemo kot kvalitetno.

3. Katere postopke v zvezi s tem proti gradbincu vodite na sodišču, kateri so bili že zaključeni in kako ter kateri postopki še tečejo?

Kako so v zaključenih primerih odločila sodišča?

Stanovanjski sklad RS proti investitorju prodajalcu vodi regresni zahtevek iz naslova popravila dvigal na Prešernovi na Jesenicah. Pravdni postopek je v teku, postavljen je izvedenec gradbene stroke, pričakujemo izvedensko mnenje.

4. Koliko vas bodo stala dodatna dela?

Izbrane ponudbe za navedena dela za skupne dele in naprave so v višini 142.012 € brez DDV, za dvigalni jaške 16.220 € brez DDV ter za odpravo napak v stanovanjih 57.259,50 € brez DDV.

5. Kako to, da niso bile napake odkrite že pri prevzemu objekta in šele po nekaj letih? Kako v zvezi s tem ukrepate proti upravniku?

Nekatere pomanjkljivosti je ugotovil upravnik, nekatere (predvsem v stanovanjih) so bile sporočene s strani najemnikov in lastnikov stanovanj ter nemudoma posredovane v reševanje. SSRS je bil na predmetni lokaciji le vmesni kupec in nadaljnji prodajalec, za neprodana stanovanja pa je najemodajalec. Zaradi ne odzivanja Gradis skupine G, d.d. pri odpravi stvarnih napak je moral SSRS kot vmesni kupec in najemodajalec žal preko upravnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. sam operativno in finančno pristopiti tudi k odpravi stvarnih napak iz naslova solidnosti gradnje na skupnih delih in napravah predmetnih objektov, da lahko zagotavlja bivanjsko ustrezne pogoje v objektih.

Za stvarne napake na skupnih prostorih smo pridobili izvedeniško mnenje, v katerem izvedenec potrjuje, da bi investitor Gradis skupina G, d.d. kot izkušen izvajalec del moral dela pri dvigalnih jaških izvesti po pravilih stroke in preprečiti vdor vode v jaške. Glede na to, da investitor Gradis skupina G, d.d. ne priznava zamakanje kot stvarne napake v solidnost gradbe, je k odpravi pristopil SSRS skupaj z upravnikom objekta.

Sicer je izvajalec del od začetka prijav reklamacij večkrat pristopil k sanaciji zamakanja v kleti, vendar so bile te sanacije popolnoma neustrezne, saj se je zamakanje ob večjem deževju vedno ponovilo. V letu 2014 je tako upravnik na podlagi odločitve SSRS-a, da ponovno uveljavlja napake proti Gradisu skupini G, d.d. iz naslova solidne izvedbe gradnje in predhodnega ogleda sodnega izvedenca, izvedel sanacijo odvoda talne vode iz dvigalnih jaškov s črpalkami na vhodih C. F. Prešerna 3, 3B, 3D. S posegom, ki je bil izveden, vdora talne vode ni uspelo preprečiti, vendar pa se je preprečilo to, da se stalen dotok vode v dvigalne jaške prečrpava v kanalizacijo in s tem je bilo omogočeno normalno delovanje dvigal. Ob sami izvedbi del (na mestih vgrajevanja lovilnih rešetk površinske vode pred dvigalnimi vrati ob dilataciji) je bilo ob tem ugotovljeno, da ni izvedena horizontalna izolacija, ki pa je projektirana, pri čemer pri projektiranju SSRS ni sodeloval in zato ni odgovoren. O predmetnih ugotovitvah je SSRS seznanil Gradis skupino G, d.d., ki se na to ni odzvala, s tem pa je potrdila svoje dosedanje ne odzivanje in stanje v gradbeništvu v Sloveniji. SSRS si še vedno prizadeva, da bi se Gradis skupina G, d.d., pričela odzivati pri sanaciji istovrstnih težav v ostalih objektih.

7. Glede Jesenice me zanima še ali boste vztrajali pri projektu gradnje novih stanovanja območju TVD Partizan?

Katere aktivnosti izvajate in katere imate v načrtu?
Kdaj boste predvidoma začeli graditi?

Trenutno je projekt Partizan Jesenice v mirovanju, saj občinski svet Občine Jesenice še ni sprejel OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) za navedeno območje.
V primeru sprejetja oziroma po sprejetju OPPN s strani občine pa bo SSRS preučil nadaljevanje projekta.

8. Poleg tega pošiljam še nekaj vprašanj glede stanovanj, ki ste jih pred leti zgradili v Borovnici. Tudi tamkajšnji prebivalci se pritožujejo zaradi slabe kakovosti gradnje, pred časom pa so v pogovoru izpostavili problem zamakanja, pojavljanja plesni. V zvezi s tem me zanima:

Kateri so glavni očitki stanovalcev?
Kako pristopate k reševanju problema zamakanja in kako ste uspešni pri odpravljanju plesni?
Katere sanacijske ukrepe ste že izvedli in akter še nameravate ter koliko stanejo?

Na lokaciji Borovnica so bili pred iztekom bančne garancije opravljeni kontrolni pregledi praznih in zasedenih stanovanj. Trenutno poteka v stanovanjih odprava napak pred iztekom garancije, večino evidentiranih napak je izvajalec že odpravil. Ugotovljeno je bilo, da v določenih zasedenih stanovanjih prihaja do pojavov plesni zaradi vlage v stanovanjih, vendar pa je na podlagi izvedeniškega mnenja ugotovljeno, da naj bi bila plesen v večini primerov posledica nepravilne uporabe stanovanja (nepravilno prezračevanje, sušenje perila v stanovanju, št. uporabnikov in hišnih ljubljenčkov…). Stanovanjski sklad RS je ob predaji stanovanja najemnikom izročil navodila za vzdrževanje in obratovanje, kjer je natančno naveden postopek zračenja ter ostale postopke za pravilno uporabo stanovanja. Prav tako so bili ob pojavu plesni o pravilnem rokovanju opozorjeni s strani upravnika.

V stanovanjih, kjer se je vlaga pojavila zaradi toplotnih mostov je predvidena sanacija s strani izvajalca del.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS