Novinarska vprašanja

05. april 2017

Odgovori na novinarska vprašanja – Delo

Razpis za mlade

 

Spoštovani,

Vezano na vaša vprašanja vam podajamo odgovore.

Kakšen je namen tega razpisa oziroma kaj želite z njim doseči?

Namen projekta – potrjen s strani Vlade RS:

• pripraviti razpis za oddajo v najem za specifično skupino upravičencev (posameznikov, parov, skupin),

• vključiti stanovanja različnih velikosti (trisobna in več),

• razširiti model oddaje v najem na več lokacij (2 in več).

• omogočiti oddajo v najem delno opremljenih in opremljenih stanovanj,

• določiti razmerja med najemodajalci in najemniki,

• določiti primerno varščino, najemnino in uporabnino za opremo,

• določiti minimalno in končno obdobje najema,

• spremljati izvajanje razpisa in oddaje v najem in razviti podlage za sistemske zakonske rešitve (ukrepe, programe, spodbude),

• preveriti interes za oddajo po razvitem modelu v javnem in zasebnem sektorju.

 

Ali mladim omogočate najem stanovanja po neprofitni ceni?

Najemnik je dolžan za najem postelje v stanovanju plačati najemnino kot je določena s strani Sklada s posebnim sklepom o stanovanjski najemnini za vsako stanovanje glede na število oseb, ki lahko bivajo v njem – število postelj v stanovanju na posamezni lokaciji in je razvidna iz objavljenega seznama stanovanj in sklepa o višini najemnine.
Višino regulirane najemnine Sklad izračunava smiselno po določbah SZ-1 in do višine neprofitne najemnine določene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 79/2015 in 91/2015; oziroma v primeru spremembe zakonodaje s predpisom, ki jo bo nadomestil) ter razdeli na število oseb, ki lahko bivajo v posameznem stanovanju – število postelj. Vsaka oseba plačuje nanjo pripadajočo najemnino za bivanje.
V znesku najemnine najemnik plačuje tudi uporabnino za opremo glede na opremljenost posameznega stanovanja ter poleg najemnine v deležu tudi vse ostale stroške, ki se nanašajo na uporabo stanovanja (individualni in skupni obratovalni stroški) in so natančneje opredeljeni v Splošnih pogojih za oddajo stanovanj v najem za izvedbo javnega razpisa za oddajo v najem.

 

Zakaj je ta projekt nastal, ali so podobni projekti tudi v drugih evropskih mestih, kje?

Projekt je pripravljen na podlagi priloge 1 k ReNSP15-25. Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo pristojno za okolje in prostor, ki tudi vodi Delovno skupino za mlade in je bil nosilec priprave ReNSP15-25.

 

Koliko stanovanj je v njem na voljo, v katerih mestih?

Skupno je na voljo 13 stanovanj, na 7 lokacijah kot je razvidno iz seznama, ki je priloga razpisa.

 

Ali se lahko mladi na razpis prijavljajo kot stanovanjske skupine (denimo trije, štirje na stanovanje), ali le posamezno, na posteljo?

Mogoča je samostojna prijava posameznika ali skupinska prijava. Temu sta na voljo dve vlogi. Več pojasnil v objavljenih FAQ.

– pilotni projekt traja do septembra 2018, ali se bo na podlagi tega projekta ugotovilo možnost, da bi takšna stanovanja za mlade pri nas postala stalnica; Skozi pilotni projekt bo potekalo preverjanje po kazalnikih, ki jih je potrdila Vlada RS in sicer:

• Preverjanje interesa za razpis po objavi javnega razpisa

• Število prejetih prijav – vlog na razpis (tudi na stanovanje in lokacijo)

• Število uspešnih oddaj v najem

• Doba posameznega najema (ali je prišlo do skrajšanja iz naslova neupoštevanja določb najemne pogodbe)

• Število najemnikov v celotnem času najema v posameznem stanovanju

• Zadovoljstvo najemnikov

• Izpolnjevanje finančnih obveznosti s strani najemnikov

• Odnos najemnikov do nepremičnine oddane v najem

• Zadovoljstvo najemodajalcev

 

Ali stanovanjski sklad razmišlja še o kakšnih podobnih projektih, denimo stanovanjske skupnosti za starejše? Kdaj naj bi se začeli, ali se že pripravlja razpis, na kakšen način?

Tudi na področju starejših je po prilogi št. 1 k ReNSP15-25 predviden pilotni projekt. Delovna skupina je še v ustanavljanju in še ne izvaja aktivnosti priprave razpisa.

Lepo vas pozdravljamo,

Tajništvo
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi